زیبا کردن موها

زیبا کردن موها و تقویت آنها با استفاده از مواد غذایی

زیبا کردن موها و تقویت آنها با استفاده از مواد غذایی زیبا کردن موها از طریق مواد مغذی چگونه امکان دارد ؟! منبع عمده ی پروتئین گروه گوشت های اعم از گوشت قرمز و سفید, تخم مرغ و در دسته گیاهان نیز منبع عمده برای پروتئین حبوبات مخصوصا لوبیا و عدس ...